Elektrikäit

Elektripaigaldise käit on tegevus elektripaigaldise talitluses hoidmiseks, mis hõlmab eelkõige lülitamist, juhtimist, kontrollimist ning elektritöid. Käidu- ja hooldustöödel elektripaigaldises juhindutakse standardist EVS-EN 50110-1 või selle standardi nõuetega vastavuses olevatest dokumentidest. Tulenevalt elektriohutusseadusest peab olema käidukorraldaja kõigil hoonetel, mille peakaitse on suurem kui 100A või mille elektrisüsteem on kõrgepingel. Käidukorraldaja peab olema elektripaigaldise omanikuga lepingulistes suhetes.
Käidukorralduse eesmärgiks on tagada hoone elektripaigaldise ohutus ning tõrgeteta toimimine.

 A-Kaabel OÜ pakub Teie hoonetele tervikliku elektripaigaldise käiduteenust, mis hõlmab ka kõiki remondi- ja hooldustöid.
Meie käidulepingu sõlmimisel pannakse alati paika ka käidu- ja hooldustööde kava. Elektripaigaldise käidu- ja hooldustööde kava on dokument, mis määrab elektripaigaldise talitluses hoidmiseks vajaliku korra, protseduurid ja toimingud. Käidu- ja hooldustööde kava on kirjalik ja lisatakse käidulepingule (lisa1). Käidu- ja hooldustööde kavas kajastatakse käidu organisatsioonilist korraldust, elektriohuteadlikust, elektripaigaldise dokumentatsiooni, töökorraldust, käidu- ja hooldustoiminguid ning elektripaigaldise tehnilise kontrolli sagedust.

A-Kaabel OÜ töötajatel on erialane ettevalmistus, teadmised elektripaigaldisest, selle ehitusest ja kasutamise ohutusnõuetest ning töökogemus, mis tagab elektripaigaldise kasutamise ohutuse. Meie personalil on olemas sertifitseeritud asutuse poolt väljastatud A-klassi pädevustunnistus ja seega saame pakkuda käiduteenust kõikvõimalikes hoonetes.

Käidulepingu sõlmimisega võtame endale alljärgnevad kohustused:

  • koostame käidu- ja hooldustööde kava elektripaigaldise kohta;
  • anname hoone valdajale teada vajadusest peatada elektripaigaldise kasutamine või elektripaigaldises tehtav töö, kui on ilmnenud oht inimestele, varale või keskkonnale, kuni ohu möödumiseni või kõrvaldamiseni;
  • oleme kättesaadavad ohutu käidu tagamiseks ja tehnilise kontrolli ning riiklike järelevalvetoimingute teostamiseks.

A-Kaabel OÜ lepingulistele klientidele pakume hinnasoodustusi meie toodete- ja teenuste hinnakirja hindadest.
Käidulepingu sõlmimisel lepime kliendiga kokku reageerimisaja kliendipoolsetele väljakutsetele remondi või –hooldustöödeks. Meie valvetehnikud reageerivad vajadusel väljakutsetele 24/7, vastavalt kahepoolselt kokkulepitud reageerimisaegadele.
A-Kaabel OÜ omab vastutuskindlustust 300 000 euro ulatuses.

Click to view Facebook tab